OBCHODNÍ PODMÍNKY

verze I. 2014

podnikatele Petra Studeného

IČ: 406 91 225, se sídlem: 393 01 Olešná 39

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ v Pelhřimově

e-mail: prodejna-motocentrum@pel.cz

(dále jen jako „Podnikatel“)

  

 

I. Předmět /rozsah/účinnost podmínek 

 

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „podmínky“) je vymezení základních podmínek na dodávky zboží, které je uveřejněno v elektronickém katalogu Podnikatele na adrese www.motocentrum.pel.cz.

 

Provozovatelem internetových stránek www.motocentrum.pel.cz je Podnikatel.

 

Tyto podmínky spadají zejména pod režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“). V rámci OZ je pak rozlišováno mezi tím, zda klient je tzv. „spotřebitelem“ (když za spotřebitele je považován každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo zda je klient v postavení „podnikatele“ (když za podnikatele je považován každý člověk nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele).

 

Na kupní smlouvu uzavřenou mezi Podnikatelem a klientem (spotřebitelem) budou dopadat tyto podmínky, jakož i OZ (k tomu viz zejména ustanovení § 1810 a násl. OZ tj. „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“) spolu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

Na kupní smlouvu uzavřenou mezi Podnikatelem a klientem (podnikatelem) budou dopadat tyto podmínky a OZ.

 

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek a/nebo konkrétní kupní smlouvy.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a jsou Podnikatelem interně označeny jako „verze I. 2014“. Podnikatel si vyhrazuje právo tyto podmínky upravit/doplnit anebo zcela nahradit novými podmínkami (dále jen jako „změna podmínek“). Každá změna podmínek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění těchto podmínek na www.motocentrum.pel.cz Každá změna bude rovněž zohledněna v rámci interního číselného označení podmínek (např. v případě změny verze I. 2014, bude novelizovaná verze označena jako II. 2014).

 

Klient (v postavení kupujícího) potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami (a to v aktuálním znění těchto) pokaždé, když použije elektronický obchod Podnikatele. Je v zájmu klienta vždy vycházet z aktuálního znění podmínek.

 

 

 

 

II. Způsob objednání/uzavření konkrétní kupní smlouvy

 

Na stránkách www.motocentrum.pel.cz je uveřejněný elektronický katalog zboží, jehož následný prodej má Podnikatel smluvený s jednotlivými dodavateli konkrétního zboží. Podnikatel si vyhrazuje právo uvedený katalog měnit dle svého uvážení. Podnikatel výslovně konstatuje, že uveřejnění elektronického katalogu není nabídkou na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ. Podnikatel zároveň konstatuje, že až do okamžiku uzavření závazné kupní smlouvy (viz níže) nikterak negarantuje možnost dodávky zboží, o které zájemce projeví zájem; je tedy pojmově vyloučena odpovědnost Podnikatele z titulu tzv. předsmluvní odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 OZ.

 

Pro zahájení elektronické komunikace se klient musí v první řadě zaregistrovat v databázi Podnikatele, když v rámci příslušného digitálního formuláře vyplní následující údaje (poznámka: v případě jednorázového nákupu postačí, pokud klient sdělí Podnikateli následující údaje, aniž by se musel registrovat v rámci databáze Podnikatele):

•             právnická osoba - název, sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),

•             podnikající fyzická osoba – jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail),

•             nepodnikající fyzická osoba – jméno a příjmení, bydliště, datum narození , telefonní číslo a adresu elektronické pošty (e-mail).

 

Klienti poskytnutím shora uvedených údajů stvrzují, že byli se všemi vyplněnými částmi předmětného formuláře seznámeni a zároveň prohlašují, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Klienti poskytnutím těchto údajů výslovně udělují Podnikateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k uchovávání a zpracovávání osobních dat, která jsou obsažena v předmětném formuláři, a to za dále uvedených podmínek. Klienti zároveň prohlašují, že jsou si vědomi svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klienti udělují shora uvedený souhlas za těchto podmínek: poskytované osobní údaje budou Podnikatelem uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré poskytnuté údaje budou Podnikatelem využity výhradně pro vnitřní potřebu Podnikatele a tyto nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu klientů. Bez výslovného souhlasu klientů smí Podnikatel nakládat s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Podnikatel je pak oprávněna (oprávněn) poskytnout jakékoliv údaje o svých klientech orgánům činným v trestním řízení.Činí se tak nepochybným, že uzavření konkrétní kupní smlouvy bude realizováno výlučně formou emailové korespondence a tedy Podnikatel není povinná (povinen) sdělovat klientovi (spotřebiteli) údaje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 OZ

 

Podmínkou pro dokončení registrace je to, že klient projeví výslovný souhlas s těmito podmínkami.

Podnikatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit registrace klientům, kteří nesplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo budou porušovat tyto podmínky.

 

V případě jednorázového nákupu (bez registrace), klient projeví souhlas s těmito podmínkami odesláním dále uvedené nezávazné poptávky. 

 

Klient (který se řádně zaregistroval nebo který sdělil shora uvedené údaje (v případě jednorázového nákupu) – viz shora) má v rámci internetových stránek www.motocentrum.pel.cz možnost vybrat si zboží z elektronického katalogu Podnikatele a prostřednictvím příkazu „označit poptané zboží“ jej označit jako zboží, o které má zájem. Klient má možnost takto označené poptávané zboží libovolně odebírat, nebo přidávat, a to příkazem „aktualizovat poptané zboží“. Jakmile je množina poptaného zboží definitivní, má klient možnost zaslat Podnikateli nezávaznou poptávku, a to příkazem „poptat“. Odeslání takovéto poptávky není považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ, nýbrž toliko za nezávazný podnět k uzavření konkrétní smlouvy.

 

Po odeslání nezávazné poptávky (a poté, co Podnikatel emailem potvrdí její přijetí) bude klient emailem kontaktován ze strany Podnikatele, a to za účelem sdělení možnosti dodání poptaného zboží včetně konkrétních podmínek dodávky tohoto (zejména termín dodání zboží, dopravní náklady, obaly, časová působnost nabídky, atd.). V rámci prvního kontaktního emailu ze strany Podnikatele bude zároveň zrekapitulována i poptávka klienta. Tento první kontaktní email obsahující rekapitulaci poptávky klienta a případné konkrétní podmínky dodávky poptaného zboží (případně zboží alternativního, nebude-li možné poptané zboží dodat) bude považován za závazný návrh Podnikatele na uzavření konkrétní kupní smlouvy, který byl Podnikatelem realizován v důsledku nezávazné poptávky klienta.

 

Klient nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči Podnikateli souhlas formou zaslání emailové zprávy; mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou. Projev vůle klienta, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy. Odpověď klienta s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud Podnikatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Podnikatel však může přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou předem vyloučit již v nabídce nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.  

 

Činí se tak nepochybným, že uzavření konkrétní kupní smlouvy bude realizováno výlučně formou emailové korespondence a tedy Podnikatel není povinná sdělovat klientovi (spotřebiteli) údaje ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 OZ.

 

Po uzavření kupní smlouvy poskytne Podnikatel klientovi (pokud je tento v postavení spotřebitele) v textové podobě (ve formátu pdf. a jako přílohu k emailové zprávě) kromě znění konkrétní kupní smlouvy i znění těchto podmínek.

 

III. Cena

 

Cena zboží je stanovena aktuálním elektronickým katalogem Podnikatele uveřejněným na internetových stránkách www.motocentrum.pel.cz, a to ke dni zaslání poptávky klienta na uzavření kupní smlouvy. Podnikatel výslovně upozorňuje na to, že tato cena za zboží platí pouze pro zboží poptané klientem prostřednictvím internetových stránek www.motocentrum.pel.cz ve vztahu, ke kterému byla následně uzavřena mezi klientem a Podnikatelem kupní smlouva prostřednictvím emailové komunikace. Ceny zboží uvedené v elektronickém katalogu jsou konečné! Zahrnují daň z přidané hodnoty, jakož i všechny slevy prezentované na internetových stránkách Podnikatele a mohou se na ně vztahovat pouze množstevní slevy dle případné zvláštní dohody mezi klientem a Podnikatelem.

 

V ceně zboží nejsou zahrnuty obaly a náklady na přepravu a vykládku zboží na místo určené klientem. Tyto náklady jsou účtovány klientovi zvlášť jako služba.

 

IV. Platební podmínky

 

Klient uhradí objednané zboží prostřednictvím jedné z nabízených možností:

 

  1. Hotově při předání a převzetí zboží v síti prodejen Podnikatele.
  2. Hotově při předání a převzetí zboží zaslaného prostřednictvím zásilkové služby a dle podmínek zásilkové služby www.ppl.cz. či jiného smluvního dopravce
  3. Prostřednictvím bankovního převodu na účet Podnikatele vedený u ,Komereční banky a.s., pobočka v Pelhřimově, číslo účtu 324546261/0100,  na základě vystaveného zálohového listu v případě objednané dopravy zboží na místo určené klientem.

 

Na základě uzavřené Kupní smlouvy Podnikatel vystaví klientovi zálohový list, který není daňovým dokladem a pošle ho na adresu elektronické pošty (e-mail) zadanou při vyplnění poptávkového formuláře. Po zaplacení zálohového listu vystaví Podnikatel klientovi fakturu (daňový doklad) se všemi náležitostmi, kterou opět odešle prostřednictvím elektronické pošty, nebo ji klient obdrží při předání a převzetí zboží.

 

V. Slevy

 

Klientovi (který se řádně zaregistroval na internetových stránkách www.motocentrum.pel.cz a uzavřel kupní smlouvu ve smyslu těchto podmínek) bude poskytnuta sleva z  cen zboží uvedených v elektronickém katalogu Podnikatele na www.motocentrum.pel.cz, při jednorázovém nákupu:

a) nad 25.000,- Kč bez DPH sleva 2 %,

b) nad 50.000,- Kč bez DPH sleva 5 %,

c) individuální sleva na poptávky převyšující uvedené limity.

 

Tyto slevy se nevztahují na zlevněné zboží , akční nabídky a motorová vozidla, kde bude případná sleva sjednaná individuelně.

 

Výše dalších případných slev bude závislá na výši nákupů registrovaného klienta a bude se řešit individuálně.

 

VI. Výhrada vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 OZ

 

Sjednává se výhrada vlastnictví. Klient se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však přechází na klienta okamžikem převzetí zboží. 

 

VII. Dodací podmínky

 

Místem předání a převzetí zboží jsou prodejny Podnikatele, nebo místo určení uvedené v kupní smlouvě, v případě využití dopravních služeb. Při předání zboží klientovi je Podnikatel povinen předat klientovi i doklady osvědčující množství, kvalitu, cenu zboží a datum předání klientovi. Klient je povinen potvrdit Podnikateli při převzetí zboží odběr v daném množství, kvalitě, termínu a v dohodnuté ceně. Nebezpečí škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí zboží.

 

Možnosti odběru zboží:

1. Vlastní odběr zboží v prodejně Podnikatele

2. Dodání zboží nákladní dopravou ze skladů Podnikatele na místo určení požadované klientem - cena se stanoví dle níže uvedeného ceníku služeb:

  • osobní auto - sazba 15 Kč/km bez DPH,
  • osobní auto s vlekem - sazba 25 Kč/km bez DPH,
  • nákladní auto bez vleku - sazba 30 Kč/km bez DPH,
  • nákladní auto s vlekem - sazba 35 Kč/km bez DPH,
  • skládání hydraulickou rukou - sazba 90 Kč/paleta bez DPH.

3. Doprava prostřednictvím zásilkové služby PPL, TopTrans, atd. - cena se stanoví podle aktuálních obchodních podmínek zásilkové společnosti.

 

Podnikatel sdělí (postačí telefonicky prostřednictvím sms nebo emailem) klientovi předpokládanou hodinu příjezdu do místa určeného klientem. Klient se zavazuje zajistit, aby v takto sděleném čase bylo v místě určení personálně zajištěno převzetí zboží, včetně vykládky tohoto. Klient se zároveň zavazuje zajistit, že zboží bude vyloženo do 1h od příjezdu dopravce. V případě, že čekání dopravce Podnikatele v místě vykládky určeném klientem na převzetí a vyložení zboží překročí 2 hodiny, má Podnikatel právo požadovat po klientovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou další započatou hodinu.

 

Podnikatel si vyhrazuje právo měnit ceny dopravného v závislosti na tržních podmínkách, avšak cena uvedená v kupní smlouvě bude cenou závaznou.

 

VIII. Záruka a reklamace

 

Na vady zboží a poskytnuté záruky se vztahují příslušná ustanovení českého právního řádu. Nárok na reklamaci může klient uplatnit korespondenčně a/nebo osobně v síti prodejen Podnikatele. Reklamace zboží musí být vždy prováděny písemně, doloženy průkaznými materiály a bez zbytečného odkladu.

 

Práva z případného vadného zboží, stejně jako podmínky pro uplatňování těchto práv se řídí OZ (zejména viz ustanovení § 2165 a násl. OZ), přičemž Podnikatel bude mít povinnosti z vadného plnění v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce konkrétního zboží.    

 

IX. Poučení klientů - spotřebitelů

 

Spotřebitelé akceptací těchto podmínek znovu stvrzují, že byli před zasláním nezávazné poptávky na uzavření kupní smlouvy poučeni ze strany Podnikatele ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 OZ.

 

X. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 

-         Klient má právo odstoupit od Kupní smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy,

-         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí klient o svém rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy informovat Podnikatele formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu),

-         Klient může (avšak nemusí) použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,

-         Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty,

-         V případě odstoupení od Kupní smlouvy klient ponese náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Podnikatel klienta zároveň výslovně poučuje o tom, že nebude mít právo odstoupit od Kupní smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud předmětem Kupní smlouvy byla dodávka:

-         zboží, které bylo upraveno podle přání klienta nebo pro jeho osobu,

-         zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-         zboží v uzavřeném obalu, které klient z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

Dále nebude mít klient právo odstoupit od případně objednané dopravy zboží, pokud byl s Podnikatelem sjednán konkrétní termín pro realizaci objednané dopravy.

Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Podnikateli (na své náklady) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od této obdržel. Není-li možné zboží zaslat obvyklou poštovní cestou – jdou i náklady spojené s přepravou zboží k tíži klienta, když tento byl o tomto dopředu poučen. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, vrátí mu Podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže klient zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Podnikatel nabízí, vrátí Podnikatel klientovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li klient od Kupní smlouvy, Podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než jí klient zboží předá nebo prokáže, že zboží Podnikateli odeslal.

Co se stavu zboží týče – klient odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Vratné obaly se vrací do místa odběru zboží do 90 dnů od nákupu zboží. Podnikatel fakturuje opotřebení vratných obalů (např. palety) dle podmínek jednotlivých výrobců.

 

XI. Omezení provozu internetových stránek

 

Společnost může omezit nebo přerušit provoz internetových stránek na adrese www.motocentrum.pel.cz , a to na nezbytně nutnou dobu za účelem odstranění poruch či jiných vad, nebo z důvodu údržby či aktualizace těchto.

  

XII. Společná ustanovení

           

Komunikace mezi Podnikatelem a klientem se uskutečňuje zejména prostřednictvím elektronické pošty ( e-mail ) a případně (konzultačně) telefonicky.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 Domníváte-li se, že jsme nedostáli svým závazkům nebo Vás poškodili, napište nám svoji připomínku na email studeny-motocentrum@pel.cz. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy."

 

  Ochrana osobních údajů

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. zkontaktování kupujícího před uzavřením smlouvy) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

Projeví-li kupující souhlas s užitím jeho osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k marketingovým účelům prodávajícího (zejména k zasílání obchodních sdělení) zatržením příslušného okénka při závěrečném potvrzování objednávky označeného textem "Přihlásit se k odběru novinek (je mi nejméně 16 let)", je prodávající oprávněn osobní údaje kupujícího použít výhradně k jeho marketingovým účelům.

 

Projevením souhlasu kupujícího s užitím jeho osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího kupující rovněž potvrzuje, že je mu nejméně 16 let.

 

Osobní údaje kupujícího budou u prodávajícího uloženy nejdéle po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy nebo po dobu jejich využívání k marketingovým účelům prodávajícího, dal-li s tímto využitím kupující souhlas.

 

Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a být zapomenut. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést elektronicky na internetové adrese uvedené v potvrzovacím e-mailu, popř. e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu prodejna-motocentrum@pel.cz

 

Kupující smí požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům týkajícím se kupujícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 

Kupující je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje zpracovávané prodávajícím pocházejí výlučně přímo od kupujících a jejich zpracování je prováděno automatizovaně bez dalšího profilování, ledaže se jedná o kupující souhlasící s použitím osobních údajů k marketingovým účelům prodávajícího, jejich kontakty (adresy, jména, příjmení, e-mailové adresy) jsou vedeny odděleně.

 

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákonyou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25.5.2018 v souladu s GDPR.

 

Osobní údaje shromažďuje prodávající, kterým je společnost Motocentrum, Olešná 39, 39301 Pelhřimov 

Kupující souhlasí s ochranou osobních údajů potvrzením obchodních podmínek při dokončení objednávky.

 

Košík  

žádné produkty

Doprava 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně ›

Motocentrum Pelhřimov

Naše prodejny

Olešná 39, Pelhřimov - mapa
Telefon:
+420 565 324 326
+420 723 922 998
e-maily:
prodejna-motocentrum@pel.cz
motocentrum@pel.cz
Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00-12:00 12:30-17:00
So: 9:00-11:00 hod.

FACEBOOK